Назад до Началната страница

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Въведение

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате Сайта www.prologic.bg.

Тези Общи условия представляват договор между Вас и Фишинг Зоун, с който получавате правото да използвате Услугите на Сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу.

Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на Сайта и Фишинг Зоун. Чрез достъп до (зареждането на) Сайта и/или когато подавате Поръчка, Вие се съгласявате да бъдете обвързан с настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с настоящите Общите условия, моля, не използвайте Сайта и/или не подавайте Поръчка.

 

1. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия („Общите условия”), доколкото от контекста не следва друго, следните думи и изрази имат даденото им по-долу значение:

„Потребител” е всяко физическо лице, което използва някоя от Услугите на Сайта.

„Клиент“ е всеки Потребител, който е завършил Поръчка.

„Услуга" е:

а) достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на Сайта, в т.ч. възможността за подаване на Поръчки;

б) създаване и персонализация на потребителски профил посредством регистрация, която дава възможност за подаване на Поръчки и/или достъп до някои информационни ресурси на Сайта;

в) получаване на e-mail – бюлетин от регистрираните за Услугата Потребители на Сайта.

„Поръчка” е всяко изрично подадено от Потребителя указание за доставка на избрани от него стоки във вид, обем, модификации и други параметри чрез Сайта;

„Фишинг Зоун” е юридическото лице „Фишинг Зоун” ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Христо Трайков“ 10, ЕИК: 202277699, тел.: 0887538666, www.prologic.bg; e-mail: office@prologic.bg;

„Сайт” е сайта на Фишинг Зоун – www.prologic.bg;

„Директен маркетинг” - предлагане на стоки и Услуги на Потребители по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.

„Приложимо право” е българското право и/или такова друго право, което е уговорено в настоящите Общи условия.

 

2. Защита на личните данни на Потребителя

2.1 Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на Фишинг Зоун при използване от Потребителя на Сайта, както и на поправка на тези Лични данни.

2.2 Приемайки настоящите Общи условия, Потребител, който е попълнил регистрационна форма изрично се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от Фишинг Зоун по електронен път, в това число при изпълнение на Поръчка или при предоставяне на Услуги.

2.3 Фишинг Зоун уведомява Потребителя, че предоставените от него лични данни не се отстъпват на трети лица за Директен маркетинг.

2.4 Фишинг Зоун има право да инсталира на устройството на Потребителя, с което той достъпва Сайта т.нар „бисквитки“ (cookies). „Бисквитките“ са текстови файлове, запазващи се от Сайта върху твърдия диск на Потребителя и позволяващи възстановяване от страна на Фишинг Зоун на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му; интернет страниците, които посещава; хипервръзките, които използва; и други. Допълнителна информация е налична в Политиката за използване на „бисквитки“ на Фишинг Зоун, налична на: www.prologic.bg/biskvitki

 

3. Договор между Потребител и Фишинг Зоун

Подаването на Поръчка от Потребител чрез избор от негова страна на бутон „Завърши поръчката”, в раздел „Количка” на Сайта представлява договор, с което Потребителят дава своето съгласие за изпълнение на направената от него Поръчка и приема да бъде обвързан с настоящите Общите условия, а също и с всички последващи промени в тях, като се задължава да ги спазва.

 

4. Отношения с Потребителите

4.1 Идентификация и регистрация на Потребители на Сайта

4.1.1 Идентификация на Потребителя с цел възпроизвеждане на действията му на Сайта, в това число изявлението му за приемане на настоящите Общи условия и направена от него Поръчка, се извършва чрез съхранените в лог-файлове на сървър на Фишинг Зоун, съхранение на IP адреса на Потребителя, с който е достъпен Сайта, както и всяка друга информация, предоставена от Потребителя или станала достъпна въз основа на ползването на Сайта от страна на Потребителя.

4.1.2 Потребителят, след регистрация, има възможност да получи безплатен и пълен достъп до секциите от Сайта, изискващи регистрация.

4.1.3 Фишинг Зоун си запазва правото да предоставя достъп до определени Услуги срещу задължителна регистрация, без предварително да уведомява за това Потребителите. Такива Услуги могат да бъдат достъп до статии, ревюта за продукти и др.

4.1.4 При попълване на регистрационната форма (регистрация), Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си.

4.1.5 В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, както и в случай, че даден потребител има непотърсена и/или неплатена Поръчка, за която Фишинг Зоун е заплатил разходи по доставка, Фишинг Зоун си запазва право да дерегистрира Потребителя, както и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои Услуги.

4.1.6 Фишинг Зоун си запазва правото, да дерегистрира Потребител по своя преценка, а също и ограничава правата на регистрирани Потреибтели за достъп до определени Услуги или секции на Сайта. Фишинг Зоун може да предприеме действията по настоящата точка и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия.

4.1.7 Фишинг Зоун си запазва правото да преустанови предоставянето на част или на всички безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на Сайта.

4.1.8 Фишинг Зоун си запазва правото да предоставя Услугите по подаването на Поръчки само след регистрация.

 

4.2 Стоки, услуги и съдържание на Сайта

4.2.1 Всяка стока, представена в Сайта е с посочена цена, основни характеристики на стоката (които могат да съдържат размер, цвят и други) и допълнителна информация, целяща подпомагането на Потребителя в направата му на информиран избор при покупката на стоката.

4.2.2 Фишинг Зоун предупреждава Потребителя, че са възможни разминавания между обявените и действителните размери и/или цветовете, и/или промени в дизайна на продуктите, и/или техните опаковки, за което Фишинг Зоун не носи отговорност. Публикуваната на Сайта информация за цветове, размери, дизайн и други характеристики трябва да се тълкува от Потребителя като ориентировъчна. Фишинг Зоун си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на английски език, когато:

а) Съществува опасност с преводът й да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

б) Няма общоприета еднозначна терминология на български език;

4.2.3 Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до стоки и/или услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента, в който Сайта е достъпен от Потребителя.

4.2.4 Предлаганите стоки и Услуги на Сайта не представляват правно обвързваща оферта.

4.2.5 Сайта може да съдържа статии, ревюта за продукти, снимки и други материали, които са обект на закрила, съгласно Закона за авторското право и сродните му права. Те са ясно са обозначени като такива. Нерегламентирано използване на материалите по предходните изречения представлява закононарушение, за което се носи гражданска, административнонаказателна и/или наказателна отговорност в съответствие с действащото Приложимо право.

4.2.6 Фишинг Зоун има право по всяко време да променя съдържанието на Сайта, без да има задължение предварително да уведомява Потребителите за това.

 

4.3 Цени

4.3.1 Всички обявени в Сайта цени са в български лева (BGN) и включват ДДС.

4.3.2 Фишинг Зоун има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване, като Потребителят заплаща цената, която е била актуална по време на завършване на Поръчка за желаната стока.

4.3.3 Цените, посочени на Сайта не включват разходите по доставка, трансакционните разходи, както и всякакви други разходи, които биха могли да възникнат във връзка с изпълнение на Поръчката.

4.3.4 Разходите по доставка, в т.ч. и допълнителни услуги, свързани с доставката се определят в зависимост от избрания от Потребителя метод за доставка, посочени са в съответните тарифи на куриерските фирми и се визуализират преди завършване на Поръчката.

4.3.5 Трансакционните разходи се определят в зависимост от избрания от Потребителя метод за плащане и са посочени в съответните тарифи на доставчиците на платежни услуги.

 

4.4 Поръчки

4.4.1 Всяка Поръчка се счита за подадена от Потребителя, когато последният е избрал бутон „Завърши поръчката”.

4.4.2 Потребителят е длъжен да провери съдържанието на Поръчката преди нейното завършване, с цел избягване на грешки в нейните параметри в следствие на кеширане.

4.4.3 Потвърждение на направена Поръчка се изпраща на адреса на електронната поща на Потребителя. В случай, че Потребител не е предоставил такъв адрес, Фишинг Зоун си запазва правото да не изпълни Поръчката докато не получи от Потребителя потвърждение за Поръчката по друг подходящ начин.

4.4.4 Поръчката се изпълнява от Фишинг Зоун съгласно параметрите, съдържащи се в потвърждението в случаите, когато Потребителят е въвел адрес на електронна поща, а при липса на такъв адрес - съгласно параметрите, съдържащи се в Поръчката. Ако след подаване на Поръчка и преди нейното изпълнение се стигне до промяна на параметрите на Поръчката или начина на доставка, договорени изрично между страните, Поръчката се изпълнява съгласно новата уговорка.

4.4.5 Поръчка, завършена от Потребителя след 16.00 часа в петък (респ. в ден, предхождащ официален празник/неработен ден) започва да се обработва след 10.00 часа в понеделник (респ. в първия работен ден, следващ официален празник/неработен ден).

4.4.6 Фишинг Зоун си запазва правото, ако в рамките на 7 (седем) работни дни няма достатъчна наличност на избран(и) от Потребителя артикул(и), за да бъде изпълнена Поръчката в пълен обем да уведоми Потребителя за това обстоятелство по подходящ начин. Потребителят има право да откаже Поръчката изцяло или да промени Поръчката до наличния обем и да откаже липсващите артикули или да се съгласи за изпълнение на части или да промени Поръчката като замени липсващите артикули с други.

4.4.7 В случай, че Фишинг Зоун е получил предварително паричната стойност на Поръчка, която по реда на предходната точка не може да бъде изпълнена, то Фишинг Зоун възстановява на Потребителя сумата, за която няма да извърши доставка чрез метода на плащане, по който я е получил. 

В случай че начинът на възстановяване на суми по предходната точка е невъзможен, то Фишинг Зоун следва да се свърже с Потребителя, за да се уговори допълнително начинът, по който да се уредят взаимоотношенията между страните.

4.4.8 В случай, че Поръчката е била изпълнена във вид и обем, различаващи се от посочените в нея по вина на Фишинг Зоун, страните се уговарят допълнително за начинът, по който да се уредят взаимоотношенията им. Евентуални разходи по допълнителна доставка, която би възникнала с цел уреждане взаимоотношенията по предходното изречение, са за сметка на Фишинг Зоун.

4.4.9 Фишинг Зоун заплаща за собствена сметка следните разходи по доставката на територията на България:

а) За Поръчки на стойност над 70,00 лева, Фишинг Зоун заплаща за собствена сметка всички разходи, които покриват доставка, изпратена до офис на куриерска фирма Еконт. В случай, че Клиентът е избрал различен метод за доставка, той поема всички допълнителни разходи, които биха възникнали;

б) За продукти, които изрично са посочени на Сайта, както и за всички продукти в промоция, условията за безплатна доставка не важат.

4.4.10 Фишинг Зоун заплаща за собствена сметка следните разходи по доставката на територията на Европа (без България):

а) За Поръчки на стойност над 79,00 евро, Фишинг Зоун заплаща за собствена сметка всички разходи, които покриват доставка, изпратена до адрес на Клиента, посредством Български пощи ЕАД, в случай, че Поръчката е с тегло до 2 кг.;

б) За въдици, други продукти, изрично посочени на Сайта, както и всички продукти в промоция, условията за безплатна доставка не важат.

4.4.11 Фишинг Зоун заплаща за собствена сметка следните разходи по доставката за целия свят (без Европа):

а) За Поръчки на стойност над 150,00 евро, Фишинг Зоун заплаща за собствена сметка всички разходи, които покриват доставка, изпратена до адрес на Клиента, посредством Български пощи ЕАД, в случай, че Поръчката е с тегло до 2 кг.;

б) За въдици, други продукти, изрично посочени на Сайта, както и всички продукти в промоция, условията за безплатна доставка не важат.

4.4.12Държавите, до които Фишинг Зоун доставя са изброени в раздел Доставки на Сайта.

 

4.5 Метод на плащане

В процеса на подаване на Поръчка, Потребителят има възможност да избере един от методите на плащане изброени по-долу:

4.5.1 Наложен платеж

Потребителят заплаща стойността на Поръчката на куриера, в момента на нейната доставка. Този метод е достъпен според условията на куриера и е в зависимост от държавата, до която се изпраща поръчката.

Плащането с наложен платеж се извършва чрез пощенски паричен превод от лицензиран пощенски оператор. Разписката за пощенски паричен превод, която се издава от куриера замества фискалната касова бележка, съгласно приложимото законодателство.

4.5.2 Банков превод

Потребителят заплаща стойността на Поръчката чрез банков превод, по сметка на Фишинг Зоун, обявена на Сайта.

В този случай Фишинг Зоун започва изпълнение на Поръчката след получаване на пълната стойност на Поръчката по банковата сметка на Фишинг Зоун.

4.5.3 Paypal

Потребителят заплаща стойността на Поръчката в процеса на нейното подаване, чрез изградена връзка между Сайта и системата за разплащания на Paypal.

В този случай Фишинг Зоун започва изпълнение на Поръчката след получаване на пълната стойност на Поръчката по Paypal сметка на Фишинг Зоун.

 

4.6 Доставка

4.6.1 Срокът за доставка на Поръчката до посочен от Потребителя в Поръчката адрес на територията на България е в рамките от 24 часа до 7 (седем) работни дни; до Европа е 10 (десет) работни дни, а за останалия свят 20 (двадесет) работни дни. Сроковете за доставка извън територията на България са ориентировъчни.

4.6.2 Доставката на артикулите, посочени в Поръчката се извършва по избран от Потребителя начин и според посочените на Сайта срокове.

4.6.3 Фишинг Зоун си запазва правото да удължава посочените в предходните две точки срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителя. След изтичане на този срок, Фишнг Зоун уведомява Потребителя на адреса на електронната поща, в случаите, когато Потребителят е въвел такъв, а при липса на такъв адрес – по телефона или по друг подходящ начин, съгласно параметрите, съдържащи се в Поръчката.

4.6.4 В случай на настъпване на форсмажорни обстоятелства е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което Фишинг Зоун уведомява Потребителя при първа възможност по реда на точка 4.6.3.

4.6.5 Фишинг Зоун не носи отговорност в случай, че забавянето е по вина на куриера, извършващ доставката.

4.6.6 При посочени от Клиента неверен или несъществуващ адрес и/или получател и/или телефон и/или друг параметър, необходим за осъществяване на доставката, то това прави Поръчката невалидна и не обвързва Фишинг Зоун със задължението за изпълнение на доставката. В този случай, Клиентът е длъжен да заплати стойността на доставката.

4.6.7 В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения в Поръчката адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на артикула/ите в този срок, Фишинг Зоун се освобождава от задължението да достави заявеният/ните в Поръчката артикул/и. В този случай, Клиентът е длъжен да заплати стойността на доставката.

4.6.8 Клиентът, след като се свърже с Фишинг Зоун, може да потвърди желанието си за получаване на съдържанието на Поръчката и след изтичане на срока за доставка, по предходната точка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка, а Клиентът поема всички разходи по нея.

4.6.9 При получаване на доставката, Клиентът (или упълномощено от него лице) е длъжен да провери съдържанието на пратката относно:

а) дали Поръчката е изпълнена във вид и обем, така както е подадена или така както е променена/изменена;

б) дали в процеса на доставката са настъпили загуби и/или повреди.

4.6.10 При настъпване на обстоятелствата, описани в предходната точка, Клиентът е длъжен да информира незабавно Фишинг Зоун за тях.

4.6.11 В случай на настъпване на обстоятелствата по чл. 4.6.9, буква “б“ при транспортирането им от куриер, Фишинг Зоун е длъжен да извърши повторна доставка на загубените артикули и/или да замени повредените такива. Членове 4.4.6, 4.4.7 и 4.4.8 се прилагат съответно.

4.6.12 При получаване на доставката, Клиентът (или упълномощено от него лице) е длъжен да подпише придружаващите я документи.

4.7 Отказ от Поръчка

4.7.1 Съгласно Закона за защита на потребителите, Клиентът има право да се откаже от получената стока и да я върне на Фишинг Зоун в срок от 14 (четиринадесет) работни дни от датата на получаване й, в случай, че дадената стока е във вида в който е доставена, а ако е опакована, то опаковката й не е отваряна (това не включва опаковката на пратката). В този случай Фишинг Зоун възстановява на Клиента заплатените от него суми не по-късно от 20 (двадесет) работни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил правото си да се откаже от стоката, по реда на Закона за защита на потребителите. Стоката, която клиентът желае да върне, трябва да е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните придружаващи документи (фактура, стокова разписка и др.), издадени от Фишинг Зоун.

4.7.2 Клиентът има право да откаже получаването на заявената в Поръчката стока, и в случай когато при доставката е установено едно от следните условия:

а) настъпило е обстоятелството по точка 4.4.8, в т.ч. и когато несъответствието между заявената в Поръчката и доставената стока, не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.

б) цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата сума, посочена в потвърждението.

4.7.3 Като заявка за връщане на стоката Клиентът може да използва стандартния формуляр за отказ съгласно приложение № 6 от Закона за защита на потребителите (наличен на адрес http://prologic.bg/resources/formulqr-otkaz-online.pdf) или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора. Заявката се подава на адрес на електронна поща office@prologic.bg, в срок не по-дълъг от 14 (четиринадест) работни дни, считано от датата на получаване на доставката. В тези случаи Фишинг Зоун е длъжен незабавно да изпрати на Клиента потвърждение за получаване на отказа му на траен носител. Клиентът трябва да укаже и банкова сметка или Paypal сметка, чийто титуляр е Клиента, по която да бъде възстановена заплатената от него сума за върнатата/те стока/и. 

4.7.4 Клиентът заплаща ВСИЧКИ разходи, свързани с транспортирането на стоката до посочен от Фишинг Зоун адрес, когато стоката/те се връща/т по реда на точка 4.7.1, както и ВСИЧКИ трансакционни разходи по възстановяване на сумата, в случай че Клиента не е предоставил сметка по реда на точка 4.7.3.

4.8 Гаранционни условия

Фишинг Зоун предоставя гаранция ако производителят/вносителят е дал гаранция за съответната стока. Фишинг Зоун предоставя гаранционен документ на Клиента за закупена от него стока, ако такъв документ е осигурен от производителя/вносителя на стоката. Документът съдържа най-малко следната информация: адрес и телефон на оторизиран/и сервиз/и на закупената стока; гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители; гаранционен срок на закупената стока.

4.9 Рекламации

4.9.1 В случай на фабричен дефект, който е установен след получаването на стоката, Клиентът я връща до посочен от Фишинг Зоун адрес, като разходите по доставката са за сметка на Фишинг Зоун. Фишинг Зоун е длъжен да замени стоката, като изпрати същата стока на Клиента, а при липса на наличност, да възстанови заплатената от Клиента сума, в срок не по-късно от 20 (двадесет) дни, считано от датата на получаване на рекламацията. Рекламации се правят по реда на точка 4.7.3.

4.9.2 Ако в случаите по точка 4.9.1 няма наличност от дефектиралата стока, Клиентът има право да поиска замяната й с друга/и стока/и на същата стойност или на по-висока, като заплати разликата. Доставката на новите стоки е за сметка на Клиента. Ако Клиентът се ползва от правата си по настоящата точка, той няма право да иска възстановяване на платената сума по реда на предходната точка 4.9.1.

4.10 Отговорност

4.10.1 Фишинг Зоун полага разумна грижа, за да поддържа на Сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Фишинг Зоун не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди (включително върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения на Клиента), породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на Сайта. Цялата информация на Сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Фишинг Зоун за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

4.10.2 Фишинг Зоун не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на Сайта.

4.10.3 Фишинг Зоун не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност):

а) предоставена от производителите на стоките; и

б) съдържаща се в интернет страници, към които Сайта съдържа препратки.

4.10.4 Фишинг Зоун има право на обезщетение от всяко лице за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които Фишинг Зоун е понесло, и които са следствие от нарушение на настоящите Общи условия и/или нерегламентирана употреба на Услугите и/или информацията на Сайта.

4.10.5 Статии, ревюта на продукти, съвети, консултации или друг вид помощ, оказана от екипа на Фишинг Зоун във връзка с ползването на Услуги от Потребителите, не представлява съвет за покупка на конкретна стока и не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Фишинг Зоун.

4.10.6 Фишинг Зоун няма при никакви обстоятелства да бъде отговорно за забавяния или нарушения в предоставянето на Услуги, причинени директно или индиректно от форсмажорни обстоятелства извън неговия контрол, включително, но не само: природни бедствия, липса на Интернет, повреда на компютърни и/или телекомуникационни съоръжения, нарушение в електроподаването, стачки, бунтове, пожари, наводнения, бури, неправомерни действия или престъпления на трети лица, терористични актове, военни действия, и всякакви други събития от обективен характер.

4.11 Жалби и спорове

4.11.1 За нарушаване на правата, предоставени им по Закона за защита на потребителите, Клиентите имат право да подават жалби, сигнали и предложения до Комисията за защита на потребителите (с адрес гр. София, ПК 1000, пл. ”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6. тел.: 02/9330565, имейл: info@kzp.bg, интернет сайт: www.kzp.bg), както и до контролните органи, изпълняващи функции за защита на потребителите. Преписи от жалбите, сигналите и предложенията могат да се изпращат и до по-горестоящи органи.

4.11.2 Клиентите могат да използват Европейската платформа за онлай решаване на спорове (ОРС - https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage)

5. Влизане в сила и изменяне на Общите условия

5.1 Потребителят по реда на точка 3 се съгласява да бъде обвързан с настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължава да ги спазва.

5.2 Фишинг Зоун има право по всяко време да променя разпоредбите на настоящите Общи условия, без да има задължение предварително да уведомява потребителите за това.

5.3 Новите версии на Общите условия се публикуват на Сайта и са достъпни за всички Потребители.

5.4 В случай, че промените в нова версия на Общите условия засягат начинът на изпълнението на Поръчки, то за Поръчки, за които е започнало изпълнението им, ще се прилага онази версия, която е била актуална по време на завършването им.

6. Авторски права

6.1 Имената на продукти, производители или компании, упоменати на Сайта, може да са запазени търговски марки или търговски имена на съответните им собственици.

6.2. Достъпът на Потребителите до Сайта по никакъв начин не следва да се възприема от тях като предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е търговска марка или търговско име.

6.3 Потребителите се задължават да използват Сайта без да нарушават авторските права на Фишинг Зоун или на трети лица свързани пряко или косвено с информацията, публикувана на Сайта.

6.4 Не се разрешава информацията, публикувана на Сайта да се променя по никакъв начин, нито да бъде копирана, публично разпространявана или раздавана за каквато и да било обществена или търговска цел.

6.5 Употребата на публикуваната в Сайта информация в други интернет страници е абсолютно забранена.

6.6 Фишинг Зоун си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали, снимки и всякакви други части от информацията на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията на страните.

 

 

Последна редакция: 01.08.2020 г.

 

 

loading...